Leievilkår
 1. Det regnes 22 dager pr. måned for utstyr som går på 5 dagers uke og 30 dager pr. måned for utstyr, (generator), som går på 7 dagers uke. Betales ikke leien i rett tid, har utleieren rett til å kreve utstyret tilbakelevert
 2. Leietiden regnes fra den dagen maskinen leveres fra vårt lager til og med den dagen den blir tilbakelevert, og eventuelle sluttreparasjoner er utført.
 3. Leieren holder selv brensel og filter som er foreskrevet for maskinen, og skal påse at smøring og oljeskift blir foretatt til de fastsatte tider.
 4. All skade som påføres maskinen i leietiden, enten det skyldes han selv, hans underordnede, tredjemann eller hendelig uhell, skal belastes leieren.
 5. Maskinene som er brann og tyveri forsikret, belastes leieren med en forsikringspremie på 4 % av Bruttoleien og leierens ansvar /egenandel er begrenset til kr. 20.000,-. Forsikringen gjelder dog kun under forutsetning av at maskinene oppbevares og låses forsvarlig. Leieobjekt (håndholdt utstyr, tilbehør og lignende) som ikke er forsikret, leies på leietakers regning og risiko.
 6. Maskinen er utlevert i renvasket, driftsklar stand. På tilsmussede maskiner vil rengjøring bli anført. For ekstra slitasje forårsaket av sand- og borstøv eller andre urenheter, vil dette bli belastet leieren.
 7. Leieren har ikke rett til fremleie, og må ikke bruke maskinen mer enn 8 timer p.r. døgn (1 skift), uten at tillatelse er innhentet. Hvis den brukes 2 eller 3 skift p.r døgn, heves leien med 60, respektive 100 %.
  Frakt betales/ordnes av leieren.
 8. Utleieren fritar seg for tap som leieren påføres ved driftsstans eller annen skade som direkte eller indirekte er forårsaket av leiemaskinen.
 9. Brytes avtalt langtidsleie med inngått spesialpris, betales ordinær leie.
 10. I henhold til denne avtalen leies overstående maskiner på betingelser som er angitt. Vi ber dem vennligst bekrefte avtalen ved å returnere kontrakten i undertegnet stand (blåkopi beholdes av leietaker).