XRVS 476

Stor høytrykkskompressor som yter 27,6 m³ v/ 25 bar